HOP.LA!


irena ristić
pažljivo posmatranje

javni pretres: 17. januar 2014.
u 20 sati @rex beograd

“pažljivo posmatranje” problematizuje poziciju vaninstucionalnih aktera kulture u beogradu, u odnosu na državu i njene organe upravljanja. ispituje pojam nezavisnosti u kontekstu različitih oblika državne kontrole, koje je moguće sagledati kroz analizu ugovora i konkursnih procedura, uz osvrt na implicitne vidove (auto)cenzure i korupcije
u savremenoj umetničkoj praksi.

u početnom istraživanju, pošlo se od nekoliko pitanja:
kako su formulisani pravni dokumenti koje  potpisuju nezavisni umetnici/e i radnici/e u kulturi? šta u njima zapravo piše? šta regulišu? koga od čega čuvaju?  kako oni koji sastavljaju ugovore gledaju na rad savremenih umetnika/ca, na njihove ideje, zahteve i potrebe? šta očekuju od njihovog prisustva i delovanja?
pristaju li umetnici na takva očekivanja? zašto?

predmet “pažljivog posmatranja” je jedan ugovor - potpisan sa beogradskim
sekretarijatom za kulturu povodom projekta “pažljivo posmatranje”. 
u ishodu ugovora je odnos, kupoprodajni više no partnerski. 
kao i svaki drugi, i ovaj odnos može biti promenjen. možda i treba da bude promenjen
tako da više odgovara zahtevima umetničkog delovanja. u petak 17. januara 2013.
svi koji posete rex,  biće pozvani da o tome odluče.  ili, pak, da svoju odluku
delegiraju drugima - svako prema svom nahođenju i ukusu.

projekat „pažljivo posmatranje“ pokrenut je u avgustu 2013. u okviru bloga pažljivo posmatranje kada su beogradski nezavisni umetnici/e i radnici/e u kulturi pozvani da ispitaju probleme koji se javljaju u odnosu sa gradskim ocima.  pored diskusija na blogu, “pažljivo posmatranje” obuhvata istraživanje, javne konsultacije i pozorišni pretres koji se realizuje uz učešće publike, a fokusiran je na preispitivanje individualne odgovornosti  pri formulisanju odluka  nužnih za delovanje u javnoj sferi.

autorka: irena ristić

izvođenje: jelena ilić
softver: zoran maravić
muzika: ah. ahilej
dizajn: mihaela drakulović
stručna podrška: marijana cvetković,
dalija aćin i anđelka nikolić

produkcija: hop.la! u saradnji sa sekretarijatom za kulturu grada beograda

galerija >>


<< nazad