HOP.LA!


početak i kraj kreativnog procesa

ispitivanje razvojnih aspekata kreativnog procesa
u različitim umetničkim disciplinama

i. ristić (hop.la!)


"početak i kraj kreativnog procesa" je interdisciplinarna studija irene ristić posvećena iskustvu umetnika tokom nastajanja nove umetničke forme. uz osvrt na ranije uvide i teorijske modele kreativnog procesa, studija obuhvata rezultate novih istraživanja koji su izvedeni u periodu od 2008. do 2010. u srbiji, u saradnji sa grupom vizuelnih umetnika, književnika, glumaca i muzičara. u fokusu su razvojni tokovi koje umetnici prepoznaju u situaciji stvaranja i fenomen spontanosti koji na različite načine može delovati na
kreativni proces, kao i na percepciju estetskog ishoda.

izvod iz recenzije: "studija pokriva nedovoljno istraženu i objektivno teško pristupačnu
oblast psihologije umetnosti. konceptualno je razdvojena u dve celine: teorijski deo posmatra široku lepezu mikro i makro nalaza u oblasti eksperimentalne estetike,
psihologije umetnosti, psihologije ličnosti i psihologije kreativnosti, dok se drugi deo
sastoji iz serije istraživačkih ogleda i eksperimentalne provere uticaja koji različiti
stepeni kontrole ili liberalizacije situacije stvaranja imaju na produkt, umetničko delo.
kao prva naučna komparativna analiza fenomena spontanosti u različitim umetničkim disciplinama, studija pruža nove uvide o složenoj situaciji koja obeležava kreativni proces,
a po svojoj širini, ostavlja prostor za nove istraživačke poduhvate i nova pitanja. posebno interesantni jesu nalazi koji se mogu direktno upotrebiti kako u obrazovanju za umetnost, tako i u polju ličnog rada i samorazvoja umetnika – nalazi o izrazitom negativnom uticaju restriktivnih zahteva u stvaranju likovnog dela, nalazi o individualnim razlikama u viđenju spontanosti, dinamskom kvalitetu glumačkog procesa, odnosu između individualne i grupne kreacije kao i procesnim osobenostima posebnih umetničkih jezika. poseban kvalitet studiji daje dvostruka pozvanost autorke da istražuje umetnost, put kroz istraživačke instrumente psihologije danas, kao i unutar umetnosti same, kroz umetničku praksu koja se prepoznaje
u zrelosti i sofisticiranosti pristupa. na ubedljiv način, studija postavlja fokus na zaboravljene fenomene spontanosti i toka kreativnog procesa, vešto izbegavajući primamljive zamke formalizovanog, prestrukturiranog prilaza umetnosti, kojim obiluju nauke o umetnosti danas." dr bojana škorc

promocija i javni razgovor: 19. januar 2011. u 20 sati kc "grad"
moderatorka: vesna perić

studija obuhvata rezultate istraživanja izvedenog u okviru dvogodišnjeg
projekta proces k. zahtev za elektronski ili štampani primerak studije
pošaljite na hopla@hop-la.org.

<< nazad